Metodmaterial

Vad gäller juridiskt på nätet?

Det här materialet är till för dig som arbetar med unga, och handlar om vad som gäller juridiskt på nätet. Till materialet finns nio poddar. Lyssna på en eller flera och använd materialet för diskussion om vad som är okej och inte okej på internet.

No hate i skolan

Elevmaterial

Elevmaterialet utgörs av en powerpoint-presentation som tar er igenom fem övningar i vilka ni lyssnar till poddar och diskuterar olika frågeställningar. Denna presentation visar du för eleverna. Mer information till dig som pedagog hittar du nedan.

No hate i skolan

Stöd för pedagogen

Det här materialet är till för dig som arbetar i skolan, och handlar om hur du tillsammans med eleverna kan uppmärksamma och arbeta mot näthat. No hate i skolan utgörs av en del för dig som är pedagog och en elevdel som är för arbetet med eleverna i klassrummet. Elevdelen av utbildningen hittar du ovan.

Engagera fler i ditt arbete

Fler som jobbar mot samma mål ger större effekt. Ett förslag är att du, inför att ni ska arbeta med materialet No hate i skolan, mejlar ut foldern Hat och kränkningar på internet, en vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn (här kan du se den) till dina elevers föräldrar eller tipsar dem om www.nohate.se/foraldrar. I foldern och på webbsidan finns råd, stöd och tips till föräldrar om hur de kan tala med sina barn om barnens digitala liv. Du kan även sätta upp vår affisch (här kan du se den) på platser där ni delger föräldrar information. På detta sätt kan de samtal som ni haft i skolan leva vidare i hemmen och tillsammans få större effekt.

Foldern finns även för nedladdning eller utskrift på engelska, arabiska och somaliska. Se här.

Material från andra myndigheter

Ses offline

Ett metodmaterial om unga, sex och internet

Ses offline? (Ungdomsstyrelsen 2014) innehåller upplägg fördelat på fyra lektioner kring hur man kan jobba förebyggande kring i första hand sexuell utsatthet på nätet, men även kring kränkningar, hot och trakasserier på nätet. Till varje lektion finns filmer och övningar att arbeta med tillsammans med eleverna.

Hat på nätet

Vad får du inte skriva på internet?

Hat på nätet – vad får du inte skriva på internet? (Ungdomsstyrelsen 2014) tar upp juridiken kring näthat och vilka regler om ansvar som gäller för vad vi säger och skriver i digitala miljöer. Tanken är att publikationen ska vara en start för den som vill veta mer kring vad som är tillåtet och förbjudet på nätet.

Får man skriva vad man vill på internet? (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2014)

Detta är en lärarhandledning till skriften Hat på nätet. Skriften och handledningen riktar sig till dig som vill bidra till en konstruktiv diskussion med unga om vad man får säga, skriva och publicera på nätet och vänder sig till lärare och annan skolpersonal, men även till fritidspersonal, ideellt engagerade och andra pedagoger som i sin verksamhet möter unga mellan 13 och 18 år.

Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet (Brå 2015)

Publikationen är en kartläggning som beskriver de polisanmälda brottens karaktär samt de utsatta individerna och gärningspersonerna.

Övrigt material för pedagoger från Statens medieråd

Vill du som pedagog fördjupa din kunskap om ungas medievanor kan du ta del av Statens medieråds underökningar Ungar och medier 2015 och Småungar och medier 2015. Du hittar dem här:
www.statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarmedier2015.381.html

Vill du som pedagog fördjupa dig i hur du kan arbeta med medie- och informationskunnighet, se Lär om medier. Lär om medier (före detta MIK-rummet) vänder sig till lärare på grundskola, gymnasium, bibliotekarier och föräldrar där syftet är att öka kompetensen kring MIK. Lär om medier har koppling till läroplanen och tillhandahåller arbets- och diskussionsmaterial för målgruppen.
www.statensmedierad.se/larommedier.365.html

MIK för mig är en digital utbildning i medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningen finns i tre versioner, för elever (högstadiet och gymnasiet), lärare och bibliotekarier.
www.statensmedierad.se/larommedier/mikformigdigitalutbildning.916.html